آموخته ام...

آموخته ام:وقتی که عاشقم عشق در ظاهرم نیز نمایان میشود.***

آموخته ام:عشق مرکب حرکت است،نه مقصد حرکت.***

آموخته ام:که هیچ کس در نظر ما کامل نیست تا زمانی که عاشقش شویم.***

آموخته ام:این عشق است که زخم ها را شفا میدهد،نه زمان.***

آموخته ام:که بهترین کلاس درس دنیا،کلاسی است که زیر پای خلاق ترین فرد دنیاست.***

آموخته ام:که مهم بودن خوب است،اما خوب بودن از آن مهم تر است.***

آموخته ام:همیشه برای کسی که نمیتوانم به او کمک کنم،دعا کنم.***

آموخته ام:که گاهی تمام چیز هایی که یک شخص میخواهد فقط دستی است برای گرفتن دست او و قلبی است برای فهمیدن وی.***

آموخته ام:که تنها اتفاقات کوچک روزانه است که زندگی را تماشایی میکند.***

آموخته ام:خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید،پس چطور میشود من همه چیز را یک روز به دست آورم.***

آموخته ام:چشم پوشی از حقایق آنها را تغییر نمیدهد.***

آموخته ام:که در جستوجوی موفقیت و خوشبختی،زمانی برای تلف کردن وجود ندارد.***

آموخته ام:که اگر در ابتدا موفق نشدم،با شیوه ای جدیدتر دوباره بکوشم.***

آموخته ام:موفقیت تنها یک تعریف دارد«باور داشتن موفقیت»

بچه ها تو رو خدا ماه روضونی دعا کنید ساناز کاشمری بیا د وبلاگم نظر بده و خوشحالام کنه راستی روز اول مدرسه هم خیلی خوش گذشت

این شعرم برای ساناز عزیزم مینویسم

یکی را دوست میدارم ولی افسوس او نمیداند

نگاهش میکنم شاید بخواند از نگاه من که او را دوست میدارم

ولی افسوس او هرگز نگاهم را نمیخواند

/ 3 نظر / 18 بازدید
جخگحتجختگچت

[لبخند][لبخند][لبخند]

جخگحتجختگچت

[لبخند][لبخند][لبخند]

جخگحتجختگچت

[لبخند][لبخند][لبخند]