چقدر شبیه خودت میشوی وقتی...

چشمکدلتنگی هایت را فقط با خدا در میان میگذاری.

چشمکبرای خوشحال بودن،هزاران دلیل خوب پیدا میکنی.

چشمکخودت و دیگران را میبخشی.

چشمکبه کسب روزی حلال اعتقاد داری.

چشمکبه موفقیت دیگران حسادت نمیکنی بلکه از دیدن آن خوشحال میشوی.

چشمکفقط خوبی ها را به خاطر میسپاری.

چشمکروزت را با عبارات تاکیدی شادی بخش و امیدوار کننده شروع میکنی.

چشمک«همیشه خندیدن» را به بزرگ تر ها-فقط بزرگ تر ها-یاد میدهی زیرا:(بچه ها از تو هم بهتر میدانند که چگونه«همیشه بخندند»میدانم که خودت هم «همیشه خندیدن» را از بچه ها یاد گرفته ای!)

خوب دوستای خوبم میریم سراغ یکی دو تا عکس که خودم درست کردم امیدوارم خوشتون بیاد:

 

/ 0 نظر / 15 بازدید